Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Badanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia

Rzeszów, 2017-02-10

WiJ.585.7.2017                                                                                

Państwo
Dyrektorzy, nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek
w województwie podkarpackim

W związku z:
art. 70a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela § 3. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 Nr 46, poz.430) bardzo proszę o uzupełnienie w terminie do 16 lutego 2017 r. – formularza elektronicznego dotyczącego powyższego zagadnienia.

 

Podkarpacki Kurator Oświaty

         
 Małgorzata Rauch


Procedura postępowania:

1.
Dyrektor szkoły loguje się do RSIO, korzystając z aktualnych nazw użytkownika i haseł (tych używanych np. w konkursach przedmiotowych):

2.
Na stronie głównej RSIO dyrektor szkoły (placówki) odczytuje nazwę uzytkownika i hasło wygenerowane specjalnie na potrzeby ankiety:Potrzeby nauczycieli w zakresie doskonalenia

3.
Dyrektor szkoły (placówki) przekazuje nazwę użytkownika i hasło wygenerowane na potrzeby ankiety nauczycielom swojej szkoły. Można je np. wywiesić w pokoju nauczycielskim wraz z informacją o ankiecie. Prosimy w żadnym wypadku nie przekazywać nazwy użytkownika i hasła do RSIO - mają one charakter poufny.

Logowanie do ankiety >>

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie