Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Wysokość przewidywanych kwot dotacji

                                                                               Rzeszów, 2016-01-28
ZBF.3122.1.2.2016

Prezydenci Miast
Burmistrzowie Miast, Miast i Gmin
Wójtowie Gmin
w województwie


   W nawiązaniu do pisma Ministra Edukacji Narodowej, znak: DAP-SPR.419.4.2016.CZ.9, przekazuję informację o wysokości przewidywanych kwot dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków losowych w okresie od stycznia do czerwca 2016 roku, dla poszczególnych gmin w wysokości naliczonej przez MEN.
   Zwracam się z uprzejmą prośbą o weryfikację naliczonej dotacji do realnego zapotrzebowania na środki na stypendia i zasiłki szkolne, z zastrzeżeniem, że gmina powinna wskazać kwotę środków własnych zaplanowanych na realizację tego zadania, która stanowić będzie minimum 20% kosztów realizacji zadania.
   Weryfikację tą proszę przekazać wg wzoru stanowiącego załącznik do pisma (proszę wydrukować tylko część dotyczącą Państwa Gminy) podpisanego przez Wójta, Burmistrza lub Prezydenta (ew. osoby przez niego upoważnionej) w terminie do dnia 12 lutego 2016 roku.
Wnioskowane kwoty dotacji proszę wpisać odpowiednio w kolumnę
12 – przyjęcie dotacji w kwocie naliczonej przez MEN,
13 – wnioskowanie o dotację mniejszą od naliczonej
lub 14 – wnioskowanie o dotację większą od naliczonej.
Należny wkład własny (kol. 15) zostanie naliczony automatycznie.

Wicekurator Oświaty 
     w Rzeszowie

  Alina Pieniążek

Załącznik - pliik MS Excel

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie