Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Opiniowanie przez PKO planu sieci

PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY
          ul. Grunwaldzka 15
             35-959 Rzeszów

                                                                        Rzeszów, 2016-02-01

ORE. 540.5.2016

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast, Starostowie Powiatów, Burmistrzowie, Wójtowie,
w województwie podkarpackim
   

1.   Zgodnie z Art. 15 Ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2016 r. poz. 35) ustalenie sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także innych form wychowania przedszkolnego, następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty o zgodności tej sieci z obowiązkiem zapewnienia wszystkim dzieciom zamieszkałym na terenie gminy obowiązanym do realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego możliwości spełnienia tego obowiązku.
2.   Analogicznie na podstawie Art. 17 ust 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156) ustalenie prowadzonych przez radę gminy lub radę powiatu sieci publicznych szkół obwarowane jest uzyskaniem pozytywnej opinii kuratora oświaty w sprawie zgodności planu sieci z realizacją obowiązku zapewnienia dzieciom i młodzieży zamieszkałych na terenie danej jednostki realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
3.   W związku powyższym, proszę Państwa, aby do projektu uchwał w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2 wraz z wnioskiem o wydanie pozytywnej opinii przez kuratora oświaty dołączyć uzasadnienie zawierające informacje wyszczególnione odpowiednio w załączniku nr 1 i nr 2 do niniejszego pisma.

wz. Podkarpackiego Kuratora Oświaty
Wicekurator

Alina Pieniążek


Załącznik - plik MS Word

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie