Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Informacja dla organizatorów wypoczynku i kursów

Informacja dla Organizatorów Wypoczynku Dzieci i Młodzieży Szkolnej oraz Organizatorów Kursów Przygotowawczych dla Kierowników i Wychowawców Wypoczynku Dzieci i Młodzieży.

Przepisy ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy
o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. poz. 1629) weszły w życie od 1 kwietnia 2016 r. Natomiast przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452) weszły w życie od 6 kwietnia 2016 r. Wymienione przepisy obowiązują wszystkich organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Ustawa wprowadza zmiany w zasadach organizowania i nadzorowania wypoczynku dla dzieci
i młodzieży oraz organizowania i nadzorowania kursów na kierowników i wychowawców wypoczynku. Zmiany dotyczą:

  • zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas wypoczynku,
  • wzmocnienia nadzoru nad wypoczynkiem,
  • zapewnienia odpowiedniej opieki wychowawczej uczestnikom wypoczynku oraz szerszego zakresu informacji dla użytkowników elektronicznej bazy wypoczynku.

W rozporządzeniu określono:

  • termin złożenia zgłoszenia wypoczynku, jego formy, dokumenty dołączane do zgłoszenia oraz wzór tego zgłoszenia,
  • liczbę uczestników wypoczynku w grupie pozostających pod opieką jednego wychowawcy,
  • termin przekazania karty wypoczynku oraz wzór tej karty,
  • obowiązki kierownika wypoczynku i wychowawcy wypoczynku, w tym obowiązek prowadzenia przez wychowawcę dziennika zajęć realizowanych podczas wypoczynku, oraz wzór tego dziennika,
  • obowiązki kierownika wypoczynku i wychowawcy wypoczynku organizowanego przez szkoły
    i placówki, który nie wymaga zgłoszenia do kuratora oświaty,
  • program kursów na kierownika wypoczynku lub wychowawcę wypoczynku, w tym formy
    i wymiar zajęć,
  • wzór karty kwalifikacyjnej,
  • wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku albo wychowawcę wypoczynku,
  • dokumenty potwierdzające posiadane przez kadrę przygotowanie do prowadzenia zajęć
    w ramach kursu na kierownika wypoczynku lub na wychowawcę wypoczynku.

Organizatorzy wypoczynku mogą zgłaszać zamiar zorganizowania wypoczynku w okresie ferii letnich, w roku szkolnym 2015/2016, od 1 maja 2016r. Zgłoszenia dokonuje się:

  1. najpóźniej 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku,
  2. najpóźniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku w przypadku półkolonii, wypoczynku za granicą,
  3. najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku, ale TYLKO w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi (np. konieczność organizowania działań adresowanych do dzieci i młodzieży  w związku z negatywnymi skutkami wystąpienia klęsk żywiołowych, organizowania wypoczynku  ze środków publicznych na organizację wypoczynku lub dofinansowanie dla uczestników z rodzin o niskim statusie ekonomicznym).

Zgłoszenie następuje w postaci:

  1. Papierowej będącej wydrukiem wypełnionego formularza elektronicznego zamieszczonego
    w bazie wypoczynku. Wersja papierowa musi zostać wysłana do Kuratorium Oświaty
    w Rzeszowie 21 dni przed rozpoczęciem wypoczynku (decyduje data stempla pocztowego) lub doręczona osobiście.
  2. Formularza elektronicznego zamieszczonego w bazie wypoczynku, uwierzytelnionego przy użyciu mechanizmów określonych  w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
    o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

Każdy z turnusów musi być zarejestrowany jako osobne zgłoszenie.

Baza wypoczynku

Wypoczynek może się odbyć wyłącznie po umieszczeniu zgłoszenia wypoczynku w bazie wypoczynku.  W przypadku niedopełnienia wyżej wymienionych terminów wydawane będą decyzje administracyjne o odmowie umieszczenia wypoczynku w bazie wypoczynku.

Organizator wypoczynku zawiadamia niezwłocznie kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku, a w przypadku organizatora wypoczynku posiadającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kuratora oświaty właściwego ze względu na lokalizację wypoczynku, o zmianach okoliczności objętych zgłoszeniem wypoczynku.

Kto organizuje wypoczynek pomimo braku umieszczenia jego zgłoszenia w bazie wypoczynku, podlega karze grzywny. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku informowania kuratora oświaty o zmianach okoliczności objętych zgłoszeniem wypoczynku.

Przypominamy, że podstawowym obowiązkiem organizatorów jest zapewnienie uczestnikom wypoczynku bezpiecznych i higienicznych warunków, właściwej opieki wychowawczej i dostępu do opieki medycznej.

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie