Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Dystrybucja adaptacji podręczników i książek pomocniczych

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół 
w województwie podkarpackim

Uprzejmie informuję, że dystrybucja adaptacji podręczników i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych i słabowidzących uczęszczających do klas VI szkół podstawowych, III gimnazjum i dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych odbywać się będzie:

•    w przypadku adaptacji w systemie Braille’a w dniach od 1 sierpnia do 17 sierpnia br.
•    w przypadku adaptacji w druku powiększonym odbywać się będzie w dniach od 11 sierpnia do 22 sierpnia br.

Przypominam także o konieczności obecności w szkole dyrektora lub osoby upoważnionej do odbioru przesyłki w terminach dystrybucji. Dostawa przesyłki jest poświadczana przez dyrektora szkoły lub upoważnioną przez niego osobę w formie protokołu zdawczo-odbiorczego. Osoba upoważniona do odbioru przesyłki powinna dysponować pieczęcią szkoły, potwierdzić czytelnym podpisem odbiór przesyłki, wpisać datę odbioru, liczbę odebranych egzemplarzy. Dyrektor lub inna upoważniona przez niego osoba sprawdza w szczególności:
– czy każda adaptacja jest kompletna,
– czy składa się ze wszystkich tomów,
– czy nie jest wadliwa fabrycznie lub uszkodzona.

W przypadku, gdy liczba odebranych adaptacji jest niezgodna z liczbą adaptacji wskazaną w liście dystrybucyjnej, adaptacje są niekompletne, lub choćby jeden tom jest uszkodzony lub ma wady fabryczne, dyrektor szkoły, lub inna upoważniona przez niego osoba sporządza spis niezgodności, który w ciągu 3 dni roboczych po dniu dostarczenia przekazuje drogą elektroniczną wykonawcy:

•    w systemie Braille’a z firmą P.H.U. Impuls Ryszard Dziewa, ul. Powstania Styczniowego 95d/2, 20-706 Lublin, tel.: 81 533 25 10, e-mail: ryszard.dziewa@phuimpuls.pl
•    w druku powiększonym z firmą ALNUS Sp. z o.o., ul. Wróblowicka 63, 30-698 Kraków, tel.: 512 866 661, e-mail: krzysztof@alnus.pl

Niezgłoszenie wad fabrycznych w ww. terminie nie wyłącza możliwości późniejszego zgłoszenia tych wad w ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady.

Jednocześnie informuję, że rękojmia za wady została ustalona do 31 grudnia 2017 r. Wada powinna być zgłaszana Wykonawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu w celu dokonania wymiany egzemplarzy.

Koordynator dystrybucji podręczników w województwie
Tomasz Kwiatkowski

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie