Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku

KURATORIUM OŚWIATY
       W RZESZOWIE
                                                                                        Rzeszów, 2016-08-04
ZBF.3122.24.1.2016

Urzędy Miast,
Miast i Gmin, Gmin
w województwie


   Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej, wzorem lat ubiegłych, ze względu na występujące na terenie kraju nawałnice oraz inne negatywne zdarzenia atmosferyczne, w szczególności huragany, deszcze nawalne, gradobicia lub powodzie, zwane dalej „żywiołem”, przygotowało Rządowy  program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2016 r.

   Uchwała oraz rozporządzenie wprowadzające ww. program w życie zostały w dniu 28 lipca 2016 r. przyjęte przez Radę Ministrów.
 
   W ramach programu zakłada się udzielenie wsparcia dzieciom i uczniom w następujących formach:

1.    Pomoc w formie zasiłki losowego na cele edukacyjne będzie udzielana dzieciom realizującym w roku szkolnym 2016/2017 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, oraz uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, jeżeli ich rodzinom został przyznany zasiłek celowy na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w wysokości do 6.000 zł w związku ze stratami poniesionymi w 2016 r. w wyniku wystąpienia żywiołu, spowodowanymi w gospodarstwach domowych, uniemożliwiającymi dzieciom i uczniom prawidłowe funkcjonowanie w środowisku szkolnym.
Zasiłek losowy na cele edukacyjne jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym, którego wysokość wynosi:
•    500 zł dla jednego dziecka lub ucznia – w przypadku przyznania rodzinie dziecka lub ucznia zasiłku celowego w wysokości do 3.000 zł;
•    1.000 zł dla jednego dziecka lub ucznia – w przypadku przyznania rodzinie dziecka lub ucznia zasiłku celowego w wysokości powyżej 3.000 zł.

2.    Pomoc w formie wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego będzie udzielana uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do szkół wszystkich typów, z wyjątkiem szkół dla dorosłych, jeżeli ich rodzinom został przyznany zasiłek celowy na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w wysokości powyżej 3.000 zł w związku ze stratami poniesionymi w 2016 r. w wyniku wystąpienia żywiołu, spowodowanymi w gospodarstwach domowych, uniemożliwiającymi   uczniom prawidłowe funkcjonowanie w środowisku szkolnym.
Jeżeli decyzja w sprawie przyznania zasiłku celowego nie została wydana przed zakwalifikowaniem ucznia do wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego, pomoc w formie wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego będzie udzielona, jeżeli rodzice ucznia (opiekunowie prawni), rodzice zastępczy lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka albo pełnoletni uczeń złożyli oświadczenie o stratach poniesionych w 2016 r. w wyniku wystąpienia żywiołu, które zostało potwierdzone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w zakresie:
•    wystąpienia żywiołu w miejscu zamieszkania ucznia oraz
•    szacunkowego rozmiaru strat, uprawniającego do otrzymania zasiłku celowego w wysokości powyżej 3.000 zł.

3.    Pomoc w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych będzie udzielana: dzieciom realizującym w roku szkolnym 2016/2017 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do klas I-III szkoły podstawowej, uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty
- jeżeli ich rodzinom został przyznany zasiłek celowy na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej w wysokości powyżej 3.000 zł w związku ze stratami poniesionymi w 2016 r. w wyniku wystąpienia żywiołu. Pomocy w formie zajęć udziela się uczniom, którzy nie korzystają z wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych.

W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji o obecnie występujących potrzebach w omawianym zakresie. Wypełnione tabele należy przesłać na adres abaran@ko.rzeszow.pl w terminie do 8 sierpnia 2016 roku.
Jednocześnie proszę o bieżące monitorowanie potrzeb dzieci i uczniów w zakresie ww. form pomocy oraz o niezwłoczne informowanie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w przypadku ich pojawienia się (nie później jednak niż do dnia 26 września 2016 r.).

Podkarpacki Kurator Oświaty

       Małgorzata Rauch


Załacznik - plik MS Excel

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie