Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Wychowanie przedszkolne - dotacja

Rzeszów, 2016-08-19

ZBF.3122.7.4.2016

Urzędy Miast,
Miast i Gmin, Gmin
w województwie

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie uprzejmie informuje, że wnioski o zmianę podziału na rozdziały klasyfikacji budżetowej planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku można składać w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2016 roku. Jednocześnie wyjaśniamy, że kwota ogółem dotacji nie może ulec zmianie.

Równocześnie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przypomina o obowiązku przedłożenia Wojewodzie Podkarpackiemu do dnia 15 października 2016 roku informacji  zawierającej listę dzieci, którym nie wskazano miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 14 ust. 4b ustawy o systemie oświaty, wg stanu na dzień 30 września. Obowiązek te wynika z  §3 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 roku w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2013, poz. 956 z późn. zm.).

W przypadku zapewnienia miejsc wszystkim dzieciom prosimy również o informację w formie pisemnej.

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie