Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Program Rządowy - Bezpieczna i przyjazna szkoła - wnioski

Wnioski rekomendowane do dofinansowania w roku 2016

Wojewódzki Zespół Koordynacyjny dokonał oceny formalnej i merytorycznej wniosków o wsparcie finansowe złożonych w ramach Programu Rządowego „Bezpieczna i przyjazna szkoła.  W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej i analizy finansowej 9 wniosków zostało zarekomendowanych do otrzymania wsparcia finansowego w łącznej wysokości 206 492,00  zł.

Zgodnie z Regulaminem konkursu projektów w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” na realizację działań w zakresie zwiększenia skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach
i placówkach dla dzieci i młodzieży w województwie podkarpackim w 2016 roku
z podmiotami, które zostały wyłonione przez komisję w toku postępowania konkursowego, zostaną zawarte porozumienia (z jednostkami samorządu terytorialnego) lub umowy (z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) na wsparcie realizacji zadania publicznego.

Oferenci przed podpisaniem umowy, tj. do 10 września 2016 r., ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem realizacji zadania, zobowiązani są do przedłożenia na adres Kuratorium Oświaty w Rzeszowie:

  1. aktualizacji harmonogramu realizacji zadania,
  2. aktualizacji kosztorysu realizacji zadania z uwzględnieniem wysokości przyznanej dotacji.

Nieprzedłożenie wymaganych załączników do umowy w wyznaczonym terminie, traktowane będzie jako rezygnacja z przyznanej dotacji.

Lista wniosków rekomendowanych do uzyskania wsparcia w 2016 roku w ramach Programu Rządowego „Bezpieczna i przyjazna szkoła” - plik MS Word

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie