Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Plan nadzoru pedagogicznego

PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY
            ul. Grunwaldzka 15
              35-959 Rzeszów

NPR.002.16.2016                                           Rzeszów, 31 sierpnia 2016 r.

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/2017

I. Podstawa zaplanowania zadań na rok szkolny 2016/2017

 1. Art. 31 i 33 ustawy o systemie oświaty (Dz.U.2015.2156 z późniejszymi zmianami).
 2. §22 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.2015.1270).
 3. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017, ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej pismem DKO-WNP.4092.58.2016.DB z dnia 7 lipca 2016 r.
 4. Założenia do opracowania planu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2016/2017, przekazane przez Ministra Edukacji Narodowej pismem DKO-WNP.4092.95.2016.DB z dnia 24 sierpnia 2016 r.

II. Podstawowe kierunki realizacji przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017

 1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
 2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.
 3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
 4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

III. Kierunki realizacji przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2016/2017 w zakresie ewaluacji:

 1. Ewaluacje całościowe - 2
 2. Ewaluacje problemowe w zakresie wskazanym przez MEN (60% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym 2016/2017 – liczba: 97), w tym:
  a. w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, placówkach kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego – w zakresie wymagań:
  - „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”,
  - „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”.
 3. Ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty (40% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym 2016/2017 – liczba: 63) na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego, w roku szkolnym 2015/2016, w tym:
  a. w przedszkolach – w zakresie wymagań:
  - „Dzieci są aktywne”;
  b.
  w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych –w zakresie wymagań:
  - „Uczniowie są aktywni”.

 IV. Tematyka kontroli planowych w szkołach i placówkach:

Lp.

Tematyka kontroli

Podmiot

Liczba kontroli

1.

Prawidłowość organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej.

publiczne szkoły podstawowe, gimnazja
i szkoły ponadgimnazjalne


325

2.

Realizacja kształcenia dualnego w ramach praktycznej nauki zawodu.

publiczne technika i zasadnicze szkoły zawodowe

16

3.

Zgodność z przepisami prawa przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018.

publiczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych120


V. W roku szkolnym 2016/2017 monitorowanie będzie obejmowało:

 1. Sposób realizacji zadań z zakresu upowszechniania czytelnictwa, rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży w szkole podstawowej i gimnazjum.
 2. Liczbę uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej realizujących kształcenie dualne w ramach praktycznej nauki zawodu.
 3. Organizację pracy świetlicy w szkołach podstawowych i gimnazjach, w tym specjalnych.

 Podkarpacki Kurator Oświaty

           Małgorzata Rauch

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie