Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

                                                                           

PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY                   Rzeszów, 2016-09-30

    ul. Grunwaldzka 15

       35-959 Rzeszów

 

ORE.531.1.8.2016  

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W związku z realizacją Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, uprzejmie informuję, że zgodnie z §7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych:

          1. Do dnia 31 października br. dyrektor szkoły lub dyrektor biblioteki pedagogicznej składa do organu prowadzącego wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

wniosek dyrektora szkoły/biblioteki pedagogicznej do organu prowadzącego szkołę/bibliotekę pedagogiczną

          2. Do dnia 20 listopada br. organ prowadzący szkołę lub bibliotekę pedagogiczną występuje do wojewody z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego.  

          3. Informacja dla organu prowadzącego dotycząca złożenia wniosku:

          zestawienie finansowe 

          należy uzupełnić, przesłać elektronicznie, a następnie wydrukować, podpisać, opieczętować i dostarczyć do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie wraz z 

          wnioskiem organu prowadzącego szkołę/bibliotekę pedagogiczną.

Jeżeli szkoła wchodzi w skład zespołu, proszę wpisać jej nazwę w następujący sposób:
Szkoła Podstawowa nr … w (nazwa miejscowości) w zespole szkół w (nazwa miejscowości).

Proszę o zaznaczenie w zakładce przygotuj wniosek czy szkoła składa wniosek pierwszy raz, czy ponownie.
Wypełniając zestawienie finansowe proszę w zakładce szkoły zwrócić uwagę na prawidłowość nazw szkół, w razie błędów proszę o poprawienie ich, klikając w ołówek w kolumnie edycja, następnie zapisz. W taki sam sposób możecie Państwo edytować liczbę uczniów danej szkoły – wnioskując o dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa należy podać liczbę uczniów na dzień składania wniosku.
Informujemy, iż w zakładce szkoły widnieją wszystkie szkoły wprowadzone przez dany organ prowadzący do Systemu Informacji Oświatowej, natomiast w zakładce przygotuj wniosek pojawią się nazwy szkół, które są uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie i nie otrzymały dofinansowania w roku ubiegłym. 

 

Loginy i hasła są takie same, jak te które zostały Państwu przesłane na potrzeby uzupełnienia sprawozdania z Programu „Książki naszych marzeń”. Zostaną wysłane ponownie na adresy mailowe organów prowadzących szkoły podane w Systemie Informacji Oświatowej. 

Jeśli na Państwa skrzynkę mailową nie trafi wiadomość z informacją o loginie i haśle, proszę przesłać na adres: pprajzner@ko.rzeszow.pl, e-mail zawierający dane organu prowadzącego szkołę z informacją o braku otrzymania hasła i loginu niezbędnego do zalogowania się w systemie obsługującym Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. 

W razie pojawienia się problemów merytorycznych z wypełnieniem wniosku prosimy
o kontakt na adres mailowy:
kkwiatanowska@ko.rzeszow.pl, lub telefonicznie pod numerem: 17 867 11 45.

W razie pojawienia się problemów technicznych z wypełnieniem zestawienia finansowego prosimy o kontakt na adres mailowy: pprajzner@ko.rzeszow.pl, lub telefonicznie pod numerem: 17 867 11 46.

 

 

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie