Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Innowacje – dokumentacja ( nowe )

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych ,

W celu ujednolicenia dokumentacji  dotyczącej działalności innowacyjnej szkół i placówek , która napływa do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, przedkładam do ewentualnego wykorzystania wzory dokumentów wymaganych do rejestracji .   Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U. z 2002 r. Nr 56, poz. 506 z późn.zm.)  dokumentacja przebiegu wprowadzenia innowacji   przekazana Kuratorowi Oświaty   powinna zawierać:

1. Pisemną zgodę zespołu autorskiego ( autora) na wprowadzenie innowacji ( pierwszy dokument data najwcześniejsza).

2. Pisemne zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji pedagogicznej.

3. Pisemną zgodę organu prowadzącego szkołę/placówkę na finansowanie działań innowacyjnych  ( jeśli zachodzi taka potrzeba).

4. Opinię Rady Szkoły lub Rady Pedagogicznej   w sprawie projektu innowacji w formie uchwały z uzasadnieniem.

5. Uchwałę Rady Pedagogicznej  wdrożeniową ( zamyka procedurę - stąd ostatnia data w dokumentacji).

6. Krótki  opis założeń innowacji.( datowany tak jak uchwała). Wspomniany opis ma zawierać 4 zagadnienia:

   a)Uzasadnienie potrzeby wprowadzenia innowacji.

   b)Cele działalności innowacyjnej.

   c)Spodziewane efekty.

   d)Sposoby ewaluacji projektu.

7. Do dokumentacji proszę dołączyć  kartę innowacji, którą po wypełnieniu  na stronie internetowej  Kuratorium   w zakładce” Działalność innowacyjna” logując się do RSIO należy wydrukować .

 (Wzory powyższych dokumentów załączono poniżej):

- wzór - uchwała opiniująca Rady Pedagogicznej
- wzór - zgoda autora 
- wzór - zgoda nauczycieli 
- wzór - uchwała kont
- wzór - uchwała opiniująca Rady Szkoły
- wzór - uchwała wdrożeniowa 

Dokumentację innowacji proszę przesłać do kuratorium oświaty na co najmniej miesiąc przed planowanym w uchwale terminem rozpoczęcia działalności innowacyjnej

 

Kiedy  kontynuacja?

Dodatkowo wśród  wzorów dokumentów znajduje się również wzór  uchwały dotyczącej kontynuowania innowacji.  

 

Uchwałę o kontynuacji przesyła się wtedy , kiedy po roku trwania innowacji pedagogicznej w klasie programowo niższej lub po jej zakończeniu w przewidzianym terminie szkoła, zamierza kontynuować innowację pedagogiczną, wówczas dyrektor szkoły przesyła kuratorowi oświaty uchwałę rady pedagogicznej w sprawie kontynuacji innowacji pedagogicznej wraz z ewentualną informacją na temat wprowadzonych w niej zmian. Kontynuacja innowacji, która wymaga przyznania szkole dodatkowych środków budżetowych, może być realizowana po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań, którą również należy dołączyć do dokumentacji. 

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie