Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Rozliczenie niewykorzystanej dotacji celowej

ZBF.3122.3.2016                                                        Rzeszów, 2016-12-08

Urzędy Miast,
Miast i Gmin, Gmin,
Starostwa powiatowe,
Urząd Marszałkowski
w województwie

 

          Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przypomina o obowiązku rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej w 2016 roku na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w terminie do dnia 31 stycznia 2017 roku - zgodnie z postanowieniami art. 22af ust. 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j Dz.U. z 2016 r. poz.1943).

          Zgodnie z zapisem § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz.U.2016.339),  rozliczenie wykorzystania dotacji celowej, jest sporządzane przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2016 r. na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami, o ile wnioskowana była w 2016 r. dotacja podwyższona (załącznik nr 5) -  na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia. Należy pamiętać, że dla każdego rodzaju niepełnosprawności wypełnia się osobny formularz rozliczeniowy.

          Elektroniczne wzory formularzy rozliczeniowych załącznika nr 8 oraz nr 9 w wersjach xls, znajdują się na stronie internetowej MEN w zakładce: Kształcenie i wychowanie – Darmowe podręczniki – Dotacja celowa na podręczniki.

          Rozliczenia należy przekazać do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w postaci papierowej oraz w postaci elektronicznej. Wersję elektroniczną prosimy przekazać na adres: mlewinska@ko.rzeszow.pl 

          Równocześnie z wersją papierową rozliczenia prosimy o sporządzenie i przekazanie Informacji dodatkowej do rozliczenia dotacji odrębnie do Załącznika nr 8 oraz odrębnie do każdego Załącznika nr 9 - według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego pisma.

          Do w/w informacji należy załączyć kopie przelewu bankowego potwierdzającego zwrot kwot dotacji wykazanych w kolumnie 8 informacji.

Załącznik – plik MS Exel


Podkarpacki Kurator Oświaty
        Małgorzata Rauch

 

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie