Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Apel dla Organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży

ORE.5551.1323.2016                                          Rzeszów, 2016-12-09

Szanowni Państwo
Organizatorzy wypoczynku,
Dyrektorzy szkół  i placówek
w województwie podkarpackim


    Pragnę przypomnieć, iż zajęcia organizowane dla dzieci i młodzieży w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, połączony ze szkoleniem lub pogłębieniem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań uzdolnień lub kompetencji społecznych dzieci i młodzieży trwający nieprzerwanie co najmniej 2 dni podczas zimowej przerwy świątecznej należy zgłosić w bazie wypoczynku oraz w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

   Dyrektorzy szkół lub placówek, którzy organizują zajęcia trwające do 3 dni w czasie przerwy świątecznej zawiadamiają organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny o zamiarze zorganizowania wypoczynku, przekazując tym organom kartę wypoczynku, która jest załącznikiem nr 4 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Wszelkich informacji dotyczących organizacji wypoczynku udziela:
Lucyna Winiarska – gł. specjalista Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,
tel: 17 867-11-67, e-mail: lwiniarska@ko.rzeszow.pl.


Wiele niezbędnych informacji znajduje się na stronie:
http://wypoczynek.men.gov.pl,
http://www.ko.rzeszow.pl/kategoria.php?idg=12&idp=0#11 
http://www.bezpiecznienastoku

Podkarpacki Kurator Oświaty

        Małgorzata Rauch

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie