Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Informacja dotycząca dokonywania ocen pracy dyrektorów

PiP.5535.277.2016                                        Rzeszów, 2016-12-09


Państwo

Dyrektorzy Szkół
i Placówek Oświatowych
w województwie podkarpackim
 

       W związku z art. 6a ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1379) w brzmieniu ustalonym w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r.  o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1010) - informuję, że od dnia 1 stycznia 2017 r. oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, a w przypadku gdy organ prowadzący szkołę jest jednocześnie organem sprawującym nadzór pedagogiczny – oceny dokonuje ten organ.

 

       We wniosku o dokonanie oceny pracy zawodowej, skierowanym do Podkarpackiego Kuratora Oświaty, proszę o podanie następujących informacji:

- czy w szkole (placówce) została powołana Rada Szkoły,
- jakie organizacje związkowe działają na terenie szkoły (placówki),
- czy dyrektor szkoły (placówki) wnioskuje o udział doradcy metodycznego przy dokonaniu oceny (jeżeli tak to z jakiego przedmiotu).


Podkarpacki Kurator Oświaty

         Małgorzata Rauch

 

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie