Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Do JST - rozliczenie dotacji na pomoc stypendialną

Rzeszów, 2016-12-30

ZBF.3122.1.14.2016

Urzędy Miast,
Miast i Gmin, Gmin
w województwie

Zgodnie z §7 zawartego porozumienia, zwracam się z uprzejmą prośbą o rozliczenie dotacji udzielonych w 2016 roku, przeznaczonych na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.


Rozliczenie należy sporządzić na załączonych drukach i przedłożyć do Kuratorium w terminie do 15 stycznia 2017 roku.

Jednocześnie wyjaśniam, że ze względu na to, że jeden uczeń może korzystać z kilku form pomocy, w kolumnach dotyczących liczby świadczeniobiorców wiersz 1 nie stanowi sumy kolumny, ale należy wpisać liczbę osób korzystających z pomocy (wg nazwisk).

Ponadto proszę o sporządzenie sprawozdania zgodnie z ewidencją księgową (w groszach).

Sprawozdanie prosimy wysyłać bez pisma przewodniego.

W pola zaznaczone na druku kolorem wprowadzono formuły – wypełnią się automatycznie.

 

Załączniki

- Dane uzupełniające do rozliczenia dotacji przeznaczonej na pomoc materialną dla uczniów o charakterze edukacyjnym w 2016 roku - plik tabela MS Word

- Rozliczenie dotacji otrzymanej w 2016 roku przeznaczonej na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy stypendialnej - plik MS Excel

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie