Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Nagrody MEN i Kuratora Oświaty

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
          ul. Grunwaldzka 15
            35-959 Rzeszów

                                                                               Rzeszów, 2017-02-08
ERA.5831.2.2017                                                     

Państwo
Marszałek Województwa,
Prezydenci, Starostowie,
Burmistrzowie, Wójtowie,
Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych
województwa podkarpackiego

   Uprzejmie Państwa informuję, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379) i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz. U. Nr 131, poz. 1078) z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, przyznawane są nagrody Ministra Edukacji Narodowej.

   Do nagrody mogą być zgłaszani nauczyciele, którzy przepracowali w szkole co najmniej 2 lata, posiadają wyróżniającą ocenę pracy oraz spełniają kryteria wymienione w § 2 ust. 3 w/w rozporządzenia. 

   Uzasadnienie wniosku powinno prezentować konkretne dokonania kandydatów określone w czasie. Treść całego wniosku wraz z uzasadnieniem powinna zmieścić się na jednej kartce, dwustronnie zadrukowanej. Do wniosku o przyznanie nagrody dla nauczyciela (nie dotyczy wniosku dla dyrektora) należy dołączyć opinię rady pedagogicznej szkoły.

   Przypominam, że wnioski o przyznanie nagrody dla nauczyciela zatrudnionego w szkole/placówce składa dyrektor szkoły/placówki, a dla dyrektora szkoły organ prowadzący.

   Wnioski (2 egzemplarze) o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.03.2017 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów.

   Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego pisma.

  Wnioski nadesłane po terminie oraz zawierające błędy nie będą rozpatrywane.

   Szczegółowych informacji na temat sporządzania wniosków udziela Pani Joanna Mieszkowicz – specjalista Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, pod numerem telefonu 17 867 11 14.

Podkarpacki Kurator Oświaty
      
         Małgorzata Rauch

Załącznik - plik MS Word

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie