Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Informacje dla dyrektorów i nauczycieli

Kuratorium Oświaty prowadzi rekrutację pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, którzy zostaną przygotowani do pełnienia roli koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych w ramach realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Trzydniowe seminaria odbędą się w okresie od czerwca do lipca 2017 r.

Ogłoszenie o rekrutacji:

Pełna treść ogłoszenia o rekrutacji - plik *.pdf

Załączniki do pobrania:

 1. Wymagania wobec kandydatów i kryteria oceny ofert - plik *.pdf
 2. Formularz zgłoszeniowy - plik *.doc
 3. Deklaracja o współpracy - plik *.doc
 4. Karta oceny - plik *.doc
 5. Oświadczenie uczestnika projektu (do przekazania organizatorom w pierwszym dniu 3-dniowego seminarium przed jego rozpoczęciem) - plik *.doc

Procedura aplikowania:

Do dnia 22 maja (decyduje data odebrania poczty w KO), prosimy przesłać lub dostarczyć osobiście następujące dokumenty:

 1. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 2. Oświadczenie kandydata o aktualnym zatrudnieniu w poradni psychologiczno-pedagogicznej
 3. Oświadczenie dotyczące co najmniej rocznego doświadczenia w diagnozowaniu dzieci i młodzieży
 4. Oświadczenie dotyczące wymaganego doświadczenia we współpracy ze szkołami, przedszkolami, placówkami oświatowymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, kuratoriami oświaty w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględniające okres czasu w jakim działania z tego zakresu były podejmowane
 5. Oświadczenie dotyczące znajomości przepisów prawa oświatowego, w tym w szczególności przepisów dotyczących poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego
 6. Deklaracja o współpracy - plik *.doc
 7. Oświadczenie kandydata - przetwarzanie danych osobowych, deklaracja możliwości przeprowqadzenia szkolenia - plik *.pdf
 8. Formularz zgłoszeniowy - plik *.doc

Na kopercie prosimy umieścić dopisek: "Zgłoszenie – koordynator"

Dokumenty prosimy przesłać na adres:

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15,
35-959 Rzeszów

oprócz wszystkich wymaganych załączników (od 1 do 8) przesyłanych w wersji papierowej formularz zgłoszeniowy (nr. 8) prosimy przesłać także w wersji elektronicznej na adres: mzalesny@ko.rzeszow.pl.

Informacji udziela:

St. wizytator Zaleśny Marek
pokój: 109
telefon: 17 867-11-09
email: mzalesny@ko.rzeszow.pl

 

 

 

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie