Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Miejsce i termin przesyłania zatwierdzonych arkuszy

PODKARPACKIE KURATORIUM OŚWITY             Rzeszów, 2017-05-17
        ul. Grunwaldzka 15 
          35-959 Rzeszów
                   
                                                                            

Organy Prowadzące publiczne przedszkola, szkoły i placówki
w województwie podkarpackim

Przypominam, iż zgodnie z art. 110 ust. 3. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59) oraz  par. 17 ust. 6. Rozporządzenia MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli (Dz.U.2017.649) arkusz organizacji szkoły i przedszkola zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie do dnia 29 maja danego roku.
Równocześnie proszę o przesłanie w terminie do dnia 30 czerwca 2017 roku jeden egzemplarz zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły/placówki z pieczątką wizytatora do właściwych wydziałów, oddziałów Kuratorium Oświaty związanych terytorialnie:

Organy prowadzące z terenu powiatów:

dębickiego, łańcuckiego, ropczycko - sędziszowskiego, rzeszowskiego, strzyżowskiego (bez gmin Frysztak i Wiśniowa) oraz miasta Rzeszowa  przedłożą arkusze do:
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15,

Organy prowadzące z terenu powiatów:

bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, krośnieńskiego, leskiego, sanockiego, strzyżowskiego - tylko gmina Frysztak i Wiśniowa oraz miasta Krosna przedłożą arkusze do:
Oddziału KO w Krośnie
38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1

Organy prowadzące z terenu powiatów:

jarosławskiego, lubaczowskiego, leżajskiego (bez gminy Nowa Sarzyna), przeworskiego, przemyskiego oraz miasta Przemyśla, przedłożą arkusze do:
Oddziału KO w Przemyślu
37-700 Przemyśl, ul. Wodna 13

Organy prowadzące z terenu powiatów:

kolbuszowskiego, leżajskiego - tylko gmina Nowa Sarzyna, mieleckiego, niżańskiego, stalowowolskiego, tarnobrzeskiego oraz miasta Tarnobrzeg przedłożą arkusze do:
Oddziału KO w Tarnobrzegu
39-400 Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4

Kierownik Oddziału Pragmatyki
     i Prawa Oświatowego

            Alicja Bialic

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie