PiP.5535.277.2016                                                     Rzeszów, 2016-12-09

Państwo

Marszałek Województwa,
Starostowie, Prezydenci,
Burmistrzowie i Wójtowie
w województwie podkarpackim

            W związku z art. 6a ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1379) w brzmieniu ustalonym w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1010)  - informuję, że od dnia 1 stycznia 2017 r. oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, a w przypadku gdy organ prowadzący szkołę jest jednocześnie organem sprawującym nadzór pedagogiczny – oceny dokonuje ten organ.

 

            Zgodnie z zapisem art. 28 cytowanej wyżej ustawy - do postępowań dotyczących oceny pracy dyrektora szkoły oraz oceny pracy nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2017 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.
 

 

 Podkarpacki Kurator Oświaty

         Małgorzata Rauch