Rzeszów, 2016-12-29

ZBF.3122.7.7.2016

Urzędy Miast,
Miast i Gmin, Gmin
w województwie

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przypomina o obowiązku rozliczenia dotacji udzielonej gminom w 2016 roku na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Zgodnie z §4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 roku w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2013, poz. 956 z późn. zm.), sprawozdanie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia, należy złożyć do dnia 31 stycznia 2017 roku.

Wersję papierową sprawozdania należy przesyłać do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, zaś wersję elektroniczną prosimy przekazać na adres: abaran@ko.rzeszow.pl.

Jednocześnie Kuratorium prosi o sporządzenie informacji dodatkowej dotyczącej wykorzystania dotacji i przedłożenie ww. terminie.

Załączniki:

- Informacja dotycząca wykorzystania w 2016 roku dotacji dla gmin na sfinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - plik MS Excel