Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla niesłyszących

Uwierzytelnienia dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą

I. Podstawa prawna
§ 26 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 maja 2017 r.
w sprawie wydania świadectw, dyplomów panstwowych i innych druków szkolnych
II. Dokumenty i warunki niezbędne do załatwienia sprawy
Wydawane przez szkoły świadectwa, dyplomy i zaświadczenia przeznaczone do obrotu prawnego z zagranicą wymagają uwierzytelnienia. Uwierzytelnienia dokonuje kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę szkoły, która wydała dokument. W celu dokonania uwierzytelnienia dokumentów należy złożyć:
1. Wniosek sporządzony wg załączonego wzoru
2. Dokumenty przeznaczone do uwierzytelnienia
3. Potwierdzenie dokonania opłaty (odcinek wpłaty)
Dokumenty wielostronicowe powinny być zszyte i w miejscach zszycia opatrzone pieczęcią urzędową w sposób uniemożliwiający wymianę kart.
III. Opłaty
Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) opłata za legalizację jednego dokumentu wynosi 26 zł. Opłatę (zgodnie z zapisem § 19 ust. 3 ww. rozporządzenia) wnosi się na rachunek bankowy:

KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE
NBP OO RZESZÓW
31101015280011112231000000


IV. Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek należy złożyć w kancelarii Kuratorium – pokój nr 113a lub przesłać pod adresem Kuratorium.
V. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy
Anna Zaleszczyk, pokój 114, tel. 867-11-14
VI. Termin i sposób załatwienia
1. Legalizację załatwia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca.
2. Po sprawdzeniu danych zawartych w dokumencie legalizacji dokonuje się przez umieszczenie na dokumencie:
klauzuli w brzmieniu “Stwierdza się autentyczność świadectwa (dyplomu, zaświadczenia, indeksu)”,
podpisu osoby upoważnionej do legalizacji, z czytelną pieczęcią imienną,
pieczęci urzędowej organu dokonującego legalizacji,
nazwy miejscowości,
daty dokonania legalizacji.
VII. Sposób przekazania informacji o załatwieniu sprawy
Zalegalizowane dokumenty osoby zainteresowane lub osoby posiadające upoważnienie mogą odebrać w Kuratorium Oświaty, pokój 114. Dokumenty mogą być przesłane pod wskazany we wniosku adres.

Wniosek o uwierzytelnienie wraz z klauzulą informacyjną
UPOWAŻNIENIE do odbioru zalegalizowanego dokumentu/ przeprowadzenia procedury legalizacji – plik MS Word