Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl
Dla samorządów

2017-03-16 Przekazywanie danych SIO
Scalone zbiory z całej JST (po eksporcie), proszę przesłać do 20 kwietnia 2017r.

2017-02-28 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
wykaz szkół, które otrzymały wsparcie finansowe

2017-02-27 Prośba o przekazanie informacji
nt. liczby potencjalnych miejsc dla uczennic w ciąży

2017-02-20 Przedstawiciele JST w komisjach konkursowych
wytypowanie przedstawicieli PKO do komisji konkursowych powołanych w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów

2017-02-17 Centralny Rejestr Orzeczeń Dyscyplinarnych – informacja

2017-02-08 Nagrody Ministra Edukacji Narodowej
Uzasadnienie wniosku powinno prezentować konkretne ...

2017-02-08 Nagrody Podkarpackiego Kuratora Oświaty
Do nagrody mogą być zgłaszani nauczyciele, którzy przepracowali w szkole co najmniej 2 lata ...

2017-02-03 Koszty kształcenia młodocianych pracowników
porozumienie w sprawie trybu przekazywania w 2017 roku środków z Funduszu Pracy

2017-01-31 Dotacja na wypłatę stypendiów i zasiłków losowych
w okresie od stycznia do czerwca 2017 roku

2017-01-26 Wydanie opinii przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty
do uchwał w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego

2017-01-16 List Ministra Edukacji Narodowej do Samorządowców
m.in. projekt przykładowej uchwały dostosowującej sieć do nowego ustroju szkolnego

2016-12-30 „Szkolny Klub Sportowy” -
program realizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

2016-12-14 Informacja dotycząca dokonywania ocen pracy dyrektorów
szkół i placówek oświatowych od dnia 1 stycznia 2017 r.

2016-12-02 Reforma edukacji - List Podkarpackiego Kuratora Oświaty
Przed nami kolejny krok na drodze wdrażania zmian w systemie oświaty ...

2016-09-30 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
- nabór wniosków

2016-08-19 Wychowanie przedszkolne - dotacja
wnioski o zmianę podziału na rozdziały klasyfikacji budżetowej planu dotacji celowej można składać ...

2016-08-19 Wyprawka szkolna - 2016
dane ostateczne dotyczące liczby uczniów przewidzianych do objęcia tą formą pomocy

2016-08-05 Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku
losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych

2016-07-12 „Wyprawka szkolna”
przekazanie danych nt. występujących potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników dla uczniów w roku szkolnym 2016/201

2016-04-12 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
W dniach 21 – 23.03 2016 r. dokonano oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego ...

Archiwum działu >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie