Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl
Dział prawny

2017-03-07 Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, ...

2017-01-25 Rekrutacja dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum
– projekt rozporządzenia skierowany do konsultacji

2017-01-25 Organizacja szkół i przedszkoli publicznych
– rozporządzenie w konsultacjach

2017-01-25 Projekt rozporządzenia w sprawie oddziałów i szkół
sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego skierowany do konsultacji.

2016-08-18 Rozporządzenie MEN w sprawie nauki religii
z dnia 14.04.1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.

2016-08-18 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty...

2016-06-14 Rozporządzenie MEN w sprawie świadectw ...
w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

2016-06-14 Wpisy w arkuszu ocen
dla uczniów kontynuujących naukę w klasie 1 lub 2

2016-06-03 Zmiana przepisów: praca świetlicy, pomoc psych.- ped.
Zmiana przepisów w zakresie organizacji pracy świetlicy szkolnej oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej

2016-06-03 Kursy na kierownika i wychowawcę formy wypoczynku
Informacje dla organizatorów kursów na kierownika wypoczynku i wychowawcę wypoczynku

2016-06-02 Do organizatorów wypoczynku - obowiązki kierownika
Obowiązki kierownika wypoczynku w zakresie prowadzenia dokumentacji dotyczącej Wypoczynku Dzieci i Młodzieży Szkolnej

2016-05-23 Informacja dla organizatorów wypoczynku i kursów
dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży oraz organizatorów kursów przygotowawczych dla kierowników ...

Archiwum działu >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie