Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla niesłyszących

Ogłoszenie o możliwości nieodpłatnego przekazania lub darowizny składnika majątku ruchomego z dnia 12.10.2021 r.

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

Rzeszów, 12.10.2021

ERA.2613.6.2021

Ogłoszenie o możliwości nieodpłatnego przekazania lub darowizny składnika majątku ruchomego.

Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. (Dz.U. z 2019. poz.2004) w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania  składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie informuje, że posiada zbędny składnik majątku ruchomego przeznaczony do nieodpłatnego przekazania lub darowizny.

 Nazwa składnika majątku:

Samochód osobowy SKODA OCTAVIA o następujących danych technicznych:

– nr rejestracyjny  RZ 5147A
– rok produkcji  2009
– nr VIN  TMBDX41U798851250
– przebieg km – 281183 km
– pojemność / moc silnika – 1595 ccm
– dopuszczalna masa całkowita 1790 kg
– liczba miejsc : 5
– kolor nadwozia: czarny
– rodzaj skrzyni biegów – manualna
– rodzaj paliwa: benzyna
– ubezpieczenie OC AC ważne do 25.06.2022 r.
– aktualny przegląd techniczny do 28.06.2022 r.

Ww. składnik majątku ruchomego może być przedmiotem nieodpłatnego przekazania na warunkach określonych w  cytowanego powyżej Rozporządzenia innym organom lub jednostkom administracji publicznej, jednostkom samorządu terytorialnego lub organu wykonującego funkcję organu założycielskiego wobec instytucji gospodarki budżetowej.

Wniosek o nieodpłatne przekazanie powinien zawierać:

1) nazwę, siedzibę i adres zainteresowanego organu lub jednostki, o których mowa w § 1, jednostki samorządu terytorialnego lub organu wykonującego funkcję organu założycielskiego wobec instytucji gospodarki budżetowej występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego;
2) wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy;
3) oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym;
4) uzasadnienie.

Ww. składnik majątku ruchomego może być przedmiotem darowizny na rzecz instytucji kultury, publicznych szkół wyższych, jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi, oraz fundacji i organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych;

Wniosek o dokonanie darowizny powinien zawierać:

1) nazwę, siedzibę i adres zainteresowanego podmiotu;
2) wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy;
3) oświadczenie zainteresowanego podmiotu, że składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym;
4) zobowiązanie zainteresowanego podmiotu do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny;
5) wskazanie sposobu wykorzystania składnika rzeczowego majątku ruchomego przez podmiot wnioskujący o darowiznę;
6) uzasadnienie, w tym uzasadnienie potrzeb zainteresowanego podmiotu.

Do wniosku załącza się statut zainteresowanego podmiotu.

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski o nieodpłatne przekazanie, w drugiej kolejności wnioski o darowiznę.

Wnioski, o których mowa powyżej należy kierować do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Wnioski można składać osobiście w kancelarii pok. 113a lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu) w terminie do dnia 22 października 2021 r., na podany niżej adres do korespondencji:

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

Zbędny/zużyty składnik majątku ruchomego będzie udostępniony do obejrzenia, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu w siedzibie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15.

Szczegółowe informacje na temat składnika mienia ruchomego można uzyskać pod numerem telefonu: 17 867 11 24.

wz. PODKARPACKIEGO
KURATORA OŚWIATY

Stanisław Fundakowski
WICEKURATOR OŚWIATY

KLAUZULA RODO