Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla niesłyszących

Składanie „oświadczeń lustracyjnych” i „informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego” przez kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół

1. Przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021r., poz. 1428) nie przewidują składania wraz z dokumentacją „oświadczeń lustracyjnych” bądź „informacji o złożeniu oświadczenia”.

Zgodnie z treścią § 1 ust. 2 pkt 4 lit. k w/w rozporządzenia kandydat na dyrektora szkoły publicznej składa oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. 2023 r. poz. 342).

Stosownie do treści w/w ustawy osoby ubiegające się o objęcie stanowiska dyrektora szkoły publicznej urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r. mają obowiązek złożyć „oświadczenie lustracyjne” bądź „informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego” do kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce położenia szkoły.

2. „Oświadczenie lustracyjne” lub „informacja” o jego złożeniu – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do ustawy – powinna być przekazana przez kandydata osobiście do Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie – Kancelarii Kuratorium Oświaty w Rzeszowie (pok. 113a), bądź za pośrednictwem poczty (list polecony). W przypadku przesłania oświadczenia za pośrednictwem poczty prosimy o zamieszczenie na kopercie dopisku „Oświadczenie lustracyjne”.

Organy prowadzące mogą uzyskać informację o tym czy kandydat złożył stosowne oświadczenie lustracyjne lub informację o jego złożeniu w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie pok. 114 lub pod numerem telefonu (017 867 11 14).

3. Osoby, które złożyły „oświadczenia lustracyjne” wg wzoru obowiązującego po dniu 14 września 2007 r. nie składają ponownie oświadczeń w przypadku ubiegania się o objęcie funkcji publicznej (w tym dyrektora szkoły publicznej), gdyż stosownie do treści art. 7 ust. 3 ustawy „lustracyjnej” złożenie oświadczenia lustracyjnego powoduje wygaśnięcie obowiązku jego powtórnego złożenia w przypadku późniejszego kandydowania lub wykonywania funkcji publicznej, z którą związany jest obowiązek złożenia oświadczenia. Ubiegając się o objęcie funkcji publicznej kandydat, który wcześniej złożył „oświadczenie lustracyjne” składa jedynie „informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego„, której wzór stanowi załącznik do ustawy lustracyjnej.

Wzór oświadczenia lustracyjnego
Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego