Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla niesłyszących

Informacja dla osób niepełnosprawnych

W związku z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz. 1243,) w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie zapewnia się osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanym dalej „osobami uprawnionymi”, korzystanie z następujących uprawnień:

1. Z pomocy osoby przybranej w kontaktach z Kuratorium.

Osobą przybraną może zostać osoba, która ukończyła 16 lat, została wybrana przez osobęuprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w Kuratorium.

Pracownicy Kuratorium nie mogą wymagać od osoby przybranej przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) lub sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Przetwarzanie informacji i danych w czasie korzystania przez osobę uprawnioną z pomocy osoby przybranej odbywa się w celu zapewnienia jej komunikowania się z pracownikami Kuratorium.Prawo do korzystania z pomocy osoby przybranej może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnej (Dz.U. Nr 182, poz. 1228).

2. Z  pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika.

Kuratorium zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN.

Wojewoda Podkarpacki prowadzi rejestr tłumaczy PJM, SJM i SKOGN świadczących usługi na obszarze województwa podkarpackiego. Wpis do rejestru i korzystanie z rejestru są bezpłatne.

Miejsce prowadzenia rejestru:
Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
Oddział do spraw Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych

Świadczenie usług tłumacza jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodoweji społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z póź. zm.).

Osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić w Kuratorium chęć skorzystania ze świadczenia, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie może być dokonane w dowolnej formie, w sposób dostępny dla osób uprawnionych.W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Kuratorium zawiadamia o tym osobę uprawnioną wraz z uzasadnieniem, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji uprawnień określonych w ustawie o języku migowym  i innych środkach komunikowania się.

Osoba uprawniona ma również możliwość korzystania z usług własnego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, z którym przyjdzie do Kuratorium. W tym przypadku Kuratorium nie ponosi wtedy kosztów związanych z usługą świadczoną przez ww. tłumacza. Koszty te ponosi osoba uprawniona, która może ubiegać się (w powiatowym centrum pomocy rodzinie) o dofinansowanie tego rodzaju usług, ze środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Korzystanie przez osobę uprawnioną z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika nie wyklucza możliwości korzystania z innych uprawnień.

Więcej informacji:
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz. 1243)