Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla niesłyszących

Majątek Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Kuratorium Oświaty jest jednostką budżetową działającą w ramach zespolonej administracji rządowej w województwie jako wyodrębniona jednostka organizacyjna, obejmującą swoim zasięgiem obszar województwa podkarpackiego.
Kuratorium prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2016.1870).

Majątek Kuratorium Oświaty w Rzeszowie na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił ogółem: 545 615,60 zł
w tym:

  • aktywa trwałe – 362 776,25 zł.
  • aktywa obrotowe – 182 839,35 zł.