Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla niesłyszących

Majątek Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Kuratorium Oświaty jest jednostką budżetową działającą w ramach zespolonej administracji rządowej w województwie jako wyodrębniona jednostka organizacyjna, obejmującą swoim zasięgiem obszar województwa podkarpackiego.
Kuratorium prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2016.1870).

Majątek Kuratorium Oświaty w Rzeszowie na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił ogółem: 488 434,92 zł
w tym:

  • aktywa trwałe – 323 025,90 zł.
  • aktywa obrotowe – 165 409,02 zł.