Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla niesłyszących

Majątek Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Kuratorium Oświaty jest jednostką budżetową działającą w ramach zespolonej administracji rządowej w województwie jako wyodrębniona jednostka organizacyjna, obejmującą swoim zasięgiem obszar województwa podkarpackiego.
Kuratorium prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634).
Majątek Kuratorium Oświaty w Rzeszowie na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił ogółem: 522 304,17 zł
w tym:

  • aktywa trwałe – 334 009,27 zł.
  • aktywa obrotowe – 188 294,90 zł.