Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla niesłyszących

Rejestry

Rejestry prowadzone w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

  1. Rejestr skarg i wniosków.
  2. Rejestr upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
  3. Rejestr decyzji i zarządzeń wydanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
  4. Rejestr wydanych zaświadczeń dla laureatów i finalistów konkursów.
  5. Rejestr wydanych świadectw dojrzałości.