Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla niesłyszących

Przyjęcia w sprawie skarg i wniosków

W Kuratorium Oświaty w Rzeszowie wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez:

  • Kuratora Oświaty – w każdy wtorek w godzinach od 10.00 do 15.00;
  • Wicekuratora Oświaty – w każdy wtorek w godzinach od 10.00 do 15.00;
  • Dyrektorów Wydziałów i Kierowników Oddziałów oraz pracowników Kuratorium Oświaty – codziennie, w godzinach pracy Urzędu, tj.:

– w poniedziałek, środę, czwartek i piątek w godzinach od 7.30 do 15.30,
– wtorek w godzinach od 8.00 do 16.00.
Dodatkowo w sprawach skarg i wniosków strony przyjmowane są poza godzinami pracy Urzędu we wtorki w godzinach od 16.00 do 16.30, w pok. 117.

Ponadto informujemy, że – zgodnie z treścią § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46) skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.