Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla niesłyszących

Status prawny

1) Podkarpacki Kurator Oświaty jest organem rządowej administracji zespolonej, który w imieniu wojewody, kieruje realizacją polityki oświatowej państwa na terenie województwa podkarpackiego.
2) Podstawy prawne działania Podkarpackiego Kuratora Oświaty stanowią:

  • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, 
  • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 
  • ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia delegatur,
  • Statut Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego,
  • Regulamin Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.