Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla niesłyszących

Uzgodnienia inwestycji oświatowych

I. Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa zasad finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U. Nr 133, poz. 1480)

II. Dokumenty i warunki niezbędne do załatwienia sprawy

Wniosek jednostki samorządu terytorialnego zawierający wszystkie informacje wymienione w §6 ust. 1 rozporządzenia RM oraz kopia dokumentu stwierdzającego prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane .

III. Opłaty

Jednostka samorządu terytorialnego nie ponosi żadnych opłat.

IV. Miejsce złożenia dokumentów

Dokumentację można złożyć w Kancelarii Kuratorium Oświaty w Rzeszowie (pok. 113a).

V. Komórka odpowiedzialna za załatwienie sprawy

Zespół Budżetu i Finansów Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – pok. 111, tel. (0-17) 867 – 11 – 11

VI. Termin i sposób załatwienia

W ciągu 30 dni od otrzymania wniosku sporządzony zostanie dokument stwierdzający uzgodnienie inwestycji.

VII. Sposób przekazania informacji o załatwieniu sprawy

Wysłanie do JST jednego egzemplarza uzgodnienia.

VIII. Tryb odwoławczy

Brak.

IX. Inne informacje

Brak