Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla niesłyszących

Uznawanie wykształcenia uzyskanego za granicą

Informujemy, że z dniem 31 marca 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 447 ze zm). (Please be advised that on March 31, 2015, the Regulation of the Minister of National Education of March 25, 2015 on the procedure for recognizing a certificate or other document or confirming education or entitlement to continue education obtained in the foreign education system (Dz. U. z 2015 r. poz. 447 ze zm).

 

Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki https://www.gov.pl/web/edukacja/uznawanie-wyksztalcenia-uzyskanego-za-granica znajdują się informacje na temat zasad uznawania lub potwierdzania wykształcenia uzyskanego za granicą. (On the website of the Ministry of Education and Science https://www.gov.pl/web/edukacja/uznawanie-wyksztalcenia-uzyskanego-za-granica you can find information on the rules for recognizing or confirming education obtained abroad).

 

  • Informacja dotycząca świadectw uzyskanych za granicą, które nie wymagają załatwiania dodatkowych formalności w polskich urzędach. (Information on certificates obtained abroad that do not require additional formalities in Polish offices)

https://www.gov.pl/web/edukacja/swiadectwa-uzyskane-za-granica-ktore-nie-wymagaja-zalatwiania-dodatkowych-formalnosci-w-polskich-urzedach