Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla niesłyszących

Wydawanie duplikatów świadectw i dyplomów szkolnych

Podstawa prawna
§ 23 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r.
w sprawie wydania świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

Dokumenty i warunki
W przypadku utraty oryginału świadectwa lub dyplomu wystawionego przez szkołę, która została zlikwidowana, a jej dokumentacja została przekazana do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, należy złożyć:
wniosek o wydanie duplikatu sporządzony wg załączonego wzoru,
potwierdzenie dokonania na wskazany rachunek bankowy opłaty za wydanie duplikatu.

Za wydanie duplikatu świadectwa (dyplomu) pobiera się opłatę w wysokości ustalonej w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.). Opłata za duplikat wynosi 26 zł.

Opłatę (zgodnie z zapisem § 18 ust. 3 ww. rozporządzenia) wnosi się na rachunek bankowy:

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa wraz z kaluzulą informacyjną
UPOWAŻNIENIE do odbioru duplikatu świadectwa / dyplomu państwowego
Wniosek o zwrot opłaty za duplikat/ inny dokument

KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE
NBP OO RZESZÓW
31101015280011112231000000

Informacji w sprawie wydawania duplikatów udziela:
Pok. 114, tel. 17  867 11 14