Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla niesłyszących

Uwierzytelnienia dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą

I. Podstawa prawna
§ 25 i § 26 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 939).

II. Gdzie złożyć wniosek
Wniosek o uwierzytelnienie/opatrzenie dokumentu klauzulą apostille można:
1) złożyć w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, pok. 114
2) przesłać na adres: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15,35-959 Rzeszów

III. Wymagane dokumenty
Kurator Oświaty właściwy ze względu na siedzibę szkoły opatruje klauzulą apostille dokumenty szkolne przeznaczone do obrotu prawnego w państwie będącym stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych z dnia 05 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r., Nr 112, poz. 938), dalej zwaną Konwencją Haską. Wykaz państw – stron Konwencji Haskiej dostępny jest pod linkiem:
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41
Jeśli dokument przeznaczony jest do obrotu prawnego w państwie niebędącym stroną Konwencji Haskiej, Podkarpacki Kurator Oświaty dokonuje jego uwierzytelnienia.
Dokumenty przedłożone do opatrzenia klauzulą apostille/uwierzytelnienia, muszą być dokumentami oryginalnymi bądź ich duplikatami. Wielostronicowe dokumenty powinny być zszyte. W miejscach zszycia umieszcza się pieczęć urzędową kuratora oświaty w sposób uniemożliwiający wymianę kart dokumentu.
Wymagane jest również złożenie wniosku wraz z informacją o państwie/państwach, do których dokument jest przeznaczony, oraz ewentualnie upoważnienia (w przypadku składania wniosku dotyczącego dokumentu, którego właścicielem jest inna pełnoletnia osoba). Jeśli dokument ma zostać uwierzytelniony (a nie opatrzony klauzulą apostille), konieczne jest ponadto załączenie dowodu wpłaty dokonanej zgodnie z informacjami zawartymi w części VI.

IV. Kontakt w sprawie
pokój 114, tel. 17 867-11-14

V. Realizacja
Opatrzenie klauzulą apostille/uwierzytelnienie dokonywane jest po potwierdzeniu faktu wydania dokumentu przez daną jednostkę (szkołę, ewentualnie archiwum).
Wniosek o dokonanie uwierzytelnienia/opatrzenia klauzulą apostille rozpatrywany jest w terminach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego.

VI. Opłaty
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044), za opatrzenie klauzulą apostille dokumentów szkolnych przeznaczonych do obrotu prawnego w państwie będącym stroną Konwencji haskiej nie jest pobierana opłata skarbowa.
Zgodnie z § 26 ust. 3 przywołanego rozporządzenia w pkt. V w związku z cz. II ust. 5 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej, za uwierzytelnienie dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego w państwie niebędącym stroną Konwencji Haskiej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu, tj. 26,00 zł.

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy:

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
31101015280011112231000000

Wniosek o uwierzytelnienie wraz z klauzulą informacyjną
Wniosek o nadanie klauzuli apostille – plik MS Word