Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla niesłyszących

Kolejność załatwiania spraw

Wpływające sprawy do Kuratorium Oświaty są załatwiane według daty ich wpływu i załatwiane z zachowaniem terminów określonych w przepisach kpa chyba, że termin załatwianej sprawy wynika z treści przekazanej korespondencji.
Nad prawidłowością, terminowością udzielenia odpowiedzi na korespondencję nadzór sprawują dyrektorzy wydziałów.