Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla niesłyszących

Uzyskanie zgody na prowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli

I. Podstawa prawna

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2009 r. Nr 200,  poz. 1537).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2009 r. Nr 50, poz. 400).

II. Dokumenty i warunki niezbędne do załatwienia sprawy

 1. Zgodnie z § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli wniosek o wyrażenie zgody na prowadzenie kursu kwalifikacyjnego dla nauczycieli powinien zawierać:
  1. szczegółowy plan i program kursu odpowiadające wymogom określonym w ramowym planie
   i programie kursu zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
  2. termin realizacji kursu kwalifikacyjnego;
  3. wykaz osób przewidzianych do realizacji zajęć ujętych w szczegółowym planie kursu, wraz
   z informacją o posiadanych przez nie kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym (dokumenty potwierdzające kwalifikacje powinny być dostępne do wglądu u organizatora kursu);
  4. kryteria naboru uczestników, odpowiadające wymogom określonym w ramowym planie
   i programie kursu, uwzględniające w szczególności wymagania w zakresie posiadanego poziomu wykształcenia;
  5. informację o warunkach lokalowych i wyposażeniu, umożliwiających prawidłową realizację zajęć.
 2. Wniosek o zgodę Podkarpackiego Kuratora Oświaty na prowadzenie kursu kwalifikacyjnego dla nauczycieli powinien ponadto zawierać informacje dotyczące:
  1. zasad zaliczania praktyk, w przypadkach ich odbywania.

III. Opłaty
Uzyskanie zgody na kurs kwalifikacyjny nie wymaga wniesienia opłaty.
IV. Miejsce złożenia dokumentów
Dokumentację można złożyć osobiście w Kancelarii Kuratorium Oświaty w Rzeszowie (pok. 113a) lub przesłać drogą pocztową.
V. Komórka odpowiedzialna za załatwienie sprawy
Wydział Wspomagania i Organizacji – pok. 102, tel. 17 8671102
VI. Termin i sposób załatwienia

 1. Terminy przewidziane przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1 071 z późń. zm.) nie dłuższe niż jednomiesięczne albo dwumiesięczne w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej lub konieczności uzupełnienia przez wnioskodawcę dokumentacji.
 2. Jeżeli dokumentacja spełnia warunki określone w pkt. II i wniosek uzyskał pozytywną opinię pod względem formalnym i merytorycznym, Podkarpacki Kurator Oświaty wydaje zgodę na prowadzenie kursu kwalifikacyjnego dla nauczycieli,
 3. W przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji wnioskodawca zostaje zobowiązany na piśmie, w wyznaczonym terminie do uzupełnienia lub zmiany dokumentacji.
 4. W przypadku nieuzupełnienia dokumentacji Kurator Oświaty wydaje pismo o braku zgody na dany kurs kwalifikacyjny.

VII. Sposób przekazania informacji o załatwieniu sprawy

 1. Pismo potwierdzające wyrażenie zgody na kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli przekazywane jest drogą pocztową lub na życzenie wnioskodawcy może być odebrane osobiście w siedzibie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – pok. 102.
 2. Pismo o braku zgody na prowadzenie kursu kwalifikacyjnego dla nauczycieli przekazywane jest drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru lub na życzenie wnioskodawcy może być odebrane osobiście w siedzibie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – pok. 102.

VIII. Tryb odwoławczy
W przypadku braku zgody Kuratora Oświaty na kurs kwalifikacyjny odwołanie nie przysługuje.
IX. Inne informacje

 1. Po uzyskaniu zgody na prowadzenie kursu kwalifikacyjnego dla nauczycieli organizator zobowiązany jest do:
 2. prowadzenia oceny wewnętrznej procesu realizacji kursu kwalifikacyjnego;
 3. prowadzenia dokumentacji kursu, w tym dokumentacji potwierdzającej realizację poszczególnych zajęć;
 4. przedstawienia Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty sprawozdania końcowego z realizacji kursu, nie później niż w terminie miesiąca po jego zakończeniu;
 5. prowadzenia rejestru organizowanych kursów i rejestru wydanych świadectw.